Hoe werkt contractovername?

Het Burgerlijk Wetboek kent een bijzondere regeling voor overname van contracten. In de praktijk blijkt dat bij contractovername vaak over het hoofd wordt gezien, dat de medewerking van de andere partij is vereist. Een contractpartij krijgt door overname van het contract immers te maken met een ander dan met wie hij het oorspronkelijke contract heeft gesloten. Daar hoeft de contractpartij geen genoegen mee te nemen. Om die reden is in de wet opgenomen, dat bij contractovername altijd de medewerking van…

Vanaf 2016 jaarrekening verplicht elektronisch indienen

Vanaf boekjaar 2016 kunt u de jaarrekening van uw bedrijf alleen nog elektronisch bij de Kamer van Koophandel (KvK) deponeren. Dat geldt dan nog alleen voor bedrijven met minder dan 50 werknemers en minder dan 8,8 miljoen euro omzet. Overigens zijn dat vrijwel alle deponeringsplichtige bedrijven, namelijk 98%. Voor het lopende boekjaar kunt u nog kiezen of u het depot elektronisch of op papier doet. Met de nieuwe werkwijze moeten de lasten voor de overheid en het bedrijfsleven omlaag gaan,…

Commissaris is geen onderdeel van bestuur vennootschap

Steeds vaker blijkt dat bestuur en raad van commissarissen van een vennootschap (onder meer BV) steeds dichter op elkaar opereren. Het gaat zelfs zo ver dat commissarissen soms als medebestuurders kunnen worden beschouwd. Daar zitten grote risico’s aan. Commissarissen kunnen in principe de vennootschap niet vertegenwoordigen, behalve in situaties van belet of ontstentenis van een bestuurder zelf.

Privéaansprakelijkheid van bestuurder bv pas na voldoen aan zware criteria

De nachtmerrie van veel bestuurders van een bv is dat zij hoofdelijk – in privé – aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen die zij namens de bv verrichten. Gelukkig is een dergelijk scenario niet snel aan de orde. Wil dat wel gebeuren, dan moet er sprake zijn van een voldoende ernstig verwijt. Dit criterium is bij deze aansprakelijkheid zelfs zwaarder dan dat bij het plegen van een onrechtmatige daad.