Bestuurder aansprakelijk voor niet deponeren van jaarrekeningen

BV X heeft bijna tien jaar lang geen jaarrekening gedeponeerd. Onvoorstelbaar, maar het blijkt voor te komen, getuige een recente zaak voor de rechtbank Rotterdam. Ook de administratie van de betreffende bv blijkt niet het wettelijk vereiste inzicht te geven. Tot die ontdekking komt de curator van het inmiddels faillerende bedrijf. Hij stelt de bestuurder van de onderneming aansprakelijk voor ontstane schulden, omdat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

Duizenden instellingen zijn ANBI-status kwijt

Algemeen nut beogende instellingen, zoals goede doelen, sport- en andere verenigingen en vele stichtingen (ANBI’s) staan onder streng toezicht van de Belastingdienst. Immers, met deze status profiteren zij van grote belastingvoordelen bij schenkingen en erfenissen. Sinds vorig jaar moeten ANBI-instellingen op hun website inzicht geven in hun doen en laten. Gebeurt dat niet, of blijkt uit de gepubliceerde gegevens dat de instellingen niet correct handelen, dan wordt hen de ANBI-status ontnomen. Dat overkwam tot nu toe bijna 9.000 instellingen.

Bestuurders volledige rechtsbevoegde vereniging niet aansprakelijk voor schulden

In tijden van financiële nood van de vereniging kunnen bestuurders wel eens rare stappen zetten. Dat blijkt uit een situatie waarin twee bestuursleden namens de vereniging een geldleningsovereenkomst aangaan met een schuldeiser van de vereniging. Zij stellen zich in de overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de schuld. Uiteindelijk kan de vereniging niet meer aan haar verplichtingen voldoen en worden de twee bestuurders aangesproken op betaling van de resterende schuld. Echter, dat slaagt niet zo maar.

Waardevermeerdering door verbouwing niet belast in box I

Ondernemers en particulieren die beschikken over liquide middelen die niet direct nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening of het doen van privé-uitgaven, beleggen die middelen vaak in vastgoed. Om uit deze belegging voldoende rendement te behalen wordt het aangekochte pand, meestal na een ingrijpende verbouwing of aanpassing, aan derden verhuurd. Op die manier is het belegde vermogen belast in box 3 van de inkomstenbelasting, de zogenoemde rendementsheffing.

Concurrentiebescherming niet altijd waterdicht

Het huren van een onderneming om die onderneming zelf te gaan voeren komt in ondernemersland regelmatig voor. Meestal wordt daarbij ook het bedrijfspand gehuurd. Dat was ook het geval bij een ondernemer die, na tien jaar een bedrijfspand te hebben gehuurd, op korte afstand van de oude onderneming een ander bedrijfspand wilde huren om daar een eigen onderneming in te beginnen. Dat kan niet anders dan tot onenigheid leiden.

Herroeping ontbinding bv onder voorwaarden mogelijk

Het komt wel eens voor dat een algemene vergadering van aandeelhouders een bv ontbindt en vervolgens tot de conclusie komt dat er nog een flinke vordering openstaat. Meestal is dat voldoende reden om herroeping van het ontbindingsbesluit te overwegen. Om dat te realiseren moet de rechtbank worden ingeschakeld om de rechtsgeldigheid van het ontbindingsbesluit vast te stellen.

VOF zonder akte is geen VOF

De Hoge Raad heeft ooit uitgesproken dat er geen bewijs is voor het bestaan van een vennootschap onder firma (vof), als een akte waaruit dat moet blijken, ontbreekt. Daarnaast heeft de Hoge Raad ook uitgesproken dat als uit de stellingen van partners en overeenstemmende feiten blijkt dat partners jarenlang feitelijk als vof hebben samengewerkt, het bestaan van de vof niet zo maar kan worden betwist. Dat leidt in een aantal situaties tot geschillen die uiteindelijk voor de rechter worden uitgevochten.