Doorschuiven van aansprakelijkheid niet zo eenvoudig

Bestuursconstructies lijken nogal eens ondoorzichtig. Dat kan leiden tot problemen bij verhaal in een faillissement. Een mooi voorbeeld is een persoon die bestuurder is van een bv, die op haar beurt weer bestuurder is van een bv die dan weer bestuurder is van een onderneming. De vraag is nu wie aangesproken kan worden als voorafgaand aan het faillissement van die onderneming onrechtmatig is gehandeld.

Ook rechtspersonen in aanmerking voor kwijtschelding griffierecht

Algemeen bekend is dat elke inwoner van ons land in aanmerking komt voor kwijtschelding van griffierecht. Wilt u van die mogelijkheid gebruik maken dan moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan, bijvoorbeeld een te laag besteedbaar inkomen om griffierecht te voldoen. Minder bekend is dat ook rechtspersonen – bedrijven, verenigingen, stichtingen en dergelijke – voor kwijtschelding in aanmerking kunnen komen.

Verlies werknemerscertificaten aftrekbaar van inkomstenbelasting

Participatieplannen, waarin werkgevers certificaten van aandelen aan hun medewerkers beschikbaar stellen, zijn al jaren gangbaar in het bedrijfsleven. Vaak gelden voor dergelijke voorzieningen blokkeringsperiodes. Als een medewerker binnen een bepaalde periode vertrekt, moeten de betreffende certificaten aan het bedrijf worden terugverkocht, meestal tegen een vooraf vastgelegde prijs. De vraag is of een negatief resultaat in dergelijke gevallen in mindering mag worden gebracht op de aangifte Inkomstenbelasting van de werknemer.

Rechtshandelingen in oprichtingsfase bv niet zonder risico

Het verrichten van rechtshandelingen tijdens de oprichtingsfase van een bv kan soms voor problemen zorgen, ook als de rechtshandeling later door de opgerichte bv is bekrachtigd. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de bestuurder bij bekrachtiging van die rechtshandeling door de opgerichte bv weet of heeft kunnen weten dat de bv de verplichtingen die uit die handeling voortvloeien, niet na kan komen.