Gratis info avond erfrecht - Wolfs Knops Notarissen

Fiscaliteiten

De belastingwetgeving verandert voortdurend. Wij begrijpen dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Met onze expertise worden vraagstellingen helder. Dat werkt wel zo rustgevend.

Hieronder treft u actualiteiten aan op het gebied van fiscaliteiten.


Btw-aftrek voor huur zitplaatsen in stadion voor zakenrelaties

Wie als ondernemer zitplaatsen in stadions wil huren om zakelijke relaties mee naar toe te nemen, moet rekening houden met kritische belastinginspecteurs. Die zal zich afvragen of uw onderneming terecht aftrek van voorbelasting claimt van de betaalde btw voor de huur van de zitplaatsen. De bewijslast ligt bij de inspecteur.Lees verder


Recht om te worden gehoord ondanks onzorgvuldig handelen

Iedereen heeft het recht om gehoord te worden voordat een besluit wordt genomen waarmee zijn belangen niet gediend zijn, zo oordeelt de Hoge Raad. Dat recht blijft volgens de Hoge Raad ook overeind als de belastingdienst vindt dat het belang op inning van een belastingschuld dat individuele belang te boven gaat. Dat geldt ook voor de bestuurder van de bv die een belastingschuld heeft.Lees verder


Navorderen erfbelasting

Mensen die een erfenis krijgen waarvan zich een deel in het buitenland bevindt, bijvoorbeeld een banktegoed in Zwitserland, moeten ook over dat buitenlandse deel erfbelasting betalen.

Lees verder


Periodiek schenken aan een goed doel

Mensen die jaarlijks bedragen aan goededoelorganisaties schenken, kiezen vaak voor een schenkingsvorm waarbij de hele gift afgetrokken kan worden voor de Inkomstenbelasting. Tot voor kort werden deze zogenaamde periodieke giften vastgelegd in een notariële akte om de gift aftrekbaar te laten zijn. Dat hoeft tegenwoordig niet meer, een onderhandse overeenkomst volstaat.

Lees verder


Teruggaaf overdrachtsbelasting bij ontbindende voorwaarde

De bij aankoop van een onroerende zaak betaalde overdrachtsbelasting kan worden teruggevraagd als een in de akte opgenomen ontbindende voorwaarde wordt vervuld. Dat kan het geval zijn als partijen bij de levering van een perceel grond afspreken, dat de zaak zal worden terug geleverd als voor een bepaalde datum geen bouwvergunning is verleend.

Lees verder


Periodieke gift afhankelijk van twee levens

Veel mensen schenken jaarlijks bedragen aan goededoelenorganisaties, zogenaamde periodieke giften. Om de gift aftrekbaar te laten zijn, werd de schenking tot voor kort vaak in een notariële akte opgenomen. Dat laatste hoeft tegenwoordig niet meer, een onderhandse overeenkomst tussen het goede doel en de schenker volstaat.

Lees verder


Schenken binnen zes maanden voor overlijden

Soms komen mensen kort na het doen van schenkingen te overlijden. Ook zijn er mensen die bij een naderend overlijden alvast bedragen schenken, om zo te zorgen dat de ontvanger geen erfbelasting hoeft te betalen, en zij de fiscus te slim af zijn.

Lees verder


Renteaftrek in geval van mede-eigendom

Om in aanmerking te komen voor renteaftrek in de Aangifte Inkomstenbelasting moet de woning eigendom zijn van de belastingplichtige en tevens dienen als hoofdverblijf. Voor fiscale partners, zoals gehuwden en samenwoners, bestaat de mogelijkheid de renteaftrek te verdelen of toe te wijzen aan de partner met het hoogste belastbare inkomen.

Lees verder


ANBI-status steunstichting afhankelijk van ANBI-status instelling

Een vereniging of stichting kan in aanmerking komen voor gunstig fiscale faciliteiten voor het geval er geërfd wordt of schenkingen worden ontvangen. Ze moet dan gekwalificeerd zijn als Algemenen Nut Beogende Instelling (hierna ANBI). Om hiervoor te kwalificeren moet de instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. De kwalificatie wordt toegekend door de Belastingdienst.

Lees verder


Co-wonen goed regelen

In toenemende mate trekken ouderen in bij hun volwassen kinderen, zodat zij mantelzorg kunnen genieten. Ook broers en zusters die de sluiting van verzorgingshuizen zien opdoemen, kiezen steeds vaker voor een vorm van samenwonen, ook wel co-wonen genoemd, waarbij ze elkaar kunnen helpen in de dagelijkse zorg.

Lees verder