Overdracht woning in verhuurde staat kan belaste schenking zijn

Bij een overdracht van een woning door ouders aan een kind is de fiscus extra alert. Hier kan namelijk sprake zijn van een bevoordeling van het kind, waardoor schenkbelasting is verschuldigd. Dit doet zich vooral voor als de aan het kind overgedragen woning al door het kind werd gehuurd en de overdrachtsprijs is bepaald op de waarde in verhuurde staat die vaak aanmerkelijk lager is dan de vrije verkoopwaarde.

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

De gevaren van asbest zijn algemeen bekend. Blootstelling daaraan vormt een gevaar voor mens en milieu. Een eerste maatregel om dit te voorkomen is in 1994 al genomen, door een verbod voor bouwbedrijven om asbest te gebruiken in te stellen. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft nu namens het kabinet aangekondigd, dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland zijn verboden.

Gevolgen wijziging splitsingsakte voor appartementseigenaren

Als de feitelijke situatie niet meer aansluit bij de omschrijving van die situatie in de destijds voor een notaris gepasseerde akte van splitsing in appartementsrechten, zal tot wijziging van de akte van splitsing inclusief de daarbij behorende splitsingstekening moeten worden overgegaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een appartementencomplex bestaande uit winkels op de begane grond en appartementswoningen, op de eerste en tweede verdieping, wordt uitgebreid met een winkel. Als tot een dergelijke wijziging/aanpassing van de splitsingsakte wordt besloten,…

Energielabel verplicht

Per 1 januari 2015 zijn de regels betreffende de energieprestaties van gebouwen verscherpt. Sinds 1 januari 2008 was men al verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van een gebouw een energiecertificaat (thans energielabel) te overhandigen, maar hierop stond geen enkele sanctie. Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook bij het niet verstrekken van een energielabel sancties worden opgelegd.

Bruikleenovereenkomst blijkt huurovereenkomst te zijn

Bij de beantwoording van de vraag of het gaat om een bruikleen- dan wel een huurovereenkomst speelt de benaming van de overeenkomst geen rol. Hetgeen partijen met de overeenkomst hebben bedoeld, is van doorslaggevend belang. Kenmerkend voor een bruikleenovereenkomst is dat het gaat het om het gebruik van een onroerende zaak, zonder tegenprestatie, terwijl bij een huurovereenkomst voor het verlenen van het recht van gebruik, door de gebruiker een tegenprestatie wordt voldaan. Dat bleek in een zaak voor het Gerechtshof…

Consultatie wetsvoorstel inzake VvE’s

Sinds 1 mei 2008 is elke Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht een reservefonds in stand te houden ter bestrijding van periodiek onderhoud van het appartementencomplex. In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn om de hoogte van het reservefonds en daarmee samenhangend de hoogte van de jaarlijkse reservering, vast te stellen. Ook zijn er nog veel VvE’s die geen reservefonds aanhouden.

Boete wegens niet opnemen kettingbeding

Kettingbedingen in overdrachtsakten bestaan vaak uit verplichtingen die de eigenaar van een pand aan opvolgende eigenaren moet opleggen, bijvoorbeeld een verbod om een bepaald soort bedrijf in het pand te vestigen. Als de verplichting bij een volgende overdracht niet wordt opgelegd (de ketting wordt dan verbroken) volgt een boete. Ook als de eigenaar het pand gaat verhuren, is hij verplicht het kettingbeding in de huurovereenkomst op te nemen.

Zorgplicht taxateur woning

Om een hypothecaire lening aan te vragen is het niet ongebruikelijk dat van de aanvrager een taxatierapport van de woning wordt verlangd. In de opdracht aan de taxateur zal ook moeten worden aangegeven dat de taxatie moet worden verricht in het kader van de aanvraag voor een hypothecaire financiering.